20.01.2017 г. от 13:30 часа се проведе годишното отчетно събрание на клуба на туристите ветерани към ТД „Трапезица 1902“ в салона на клуба на пенсионера „Втора младост“.

Събранието беше проведено при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Управителния и Контролния съвети за 2016 г.
  2. Приемане на календарен план за дейността на клуба за 2017 г.
  3. Избор на делегати за Делегатските събрания на ТД „Трапезица - 1902“ и БФТВ
  4. Избор на член на УС на КТВ