Общото събранието прие предложенията за промяна в дейността на Дружеството от частна в общественополезна дейност

Промени в дейността на Дружеството: След влизането на Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 1996 г. се определиха и двата вида дейност на юридическите лица с нестопанска цел - в частна полза и в общественополезна дейност. Съществени различия организационно няма. В частна полза се работи за членовете на самата организация. Когато е с общественополезна дейност юридическото лице с нестопанска цел ползва редица преференции от държавата и от общините във връзка с намалените такси, данъци и отпускане на средства. В тази насока има някакви облекчения или помощ. Специфичното при нас е, че Българския туристически съюз е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза. В Устава на Българския туристически съюз е записано, че всички дружества трябва да бъдат регистрирани в обществена полза. До този момент ние сме най-голямото дружество, което не беше се пререгистрирало. Натискът за пререгистрация беше голям няколко години. В момента се оказа, че само четири дружества са останали в частна полза, но поради факта, че сме едно от големите и активни дружества, не се предприеха мерки за налагане на устава на Българския туристически съюз, както и на разпоредбата на Закона за физическото възпитание. Затова Българския туристически съюз ни поздравява. С преминаването ни към общественополезна дейност може да бъде даден срок на останалите дружества и ако те не преминат към общественополезна дейност в този срок, могат да бъдат извадени от тази организация заради това, че не се съобразяват с Устава й. Във връзка с проблемите, които имаме с туристическия дом, ние проведохме разговори с представители на Общинския съвет и на Общината и поставиха условие от страна на комисията в Общинския съвет и началник отдел „Общинска собственост” ни поставиха условие, че не можем да претендираме пред Общината за отстъпване на безвъзмездно право на ползване, след като Дружеството ни е регистрирано в частна полза. Ако сме регистрирани в обществена полза, можем да ползваме привилегии от държавата и от общината. С преминаване в общественополезна дейност ние премахваме тази пречка. Какво ще се промени? Това че по Закона за юридическите лица тези сдружения, които извършват общественополезна дейност, се регистрират в специален регистър към Министерството на правосъдието и там ежегодно се дава отчет за разходи и приходи. Такова задължение за юридически лица в частна полза няма. Като вземем решение за преобразуването, ще се направят необходимите промени в Устава на Туристическото дружество и след пререгистрирането и отразяването на това ново обстоятелство, ще се извърши регистрация към Министерството на правосъдието за тази отчетност, която се изисква. Другата особеност: дружествата в частна полза могат да се преобразуват в дружества с общественополезна дейност, но обратното е невъзможно. Преминавайки към общественополезна дейност, Дружество работи в тази насока и не може да се върне отново в частна полза. Ние вече влизаме в синхрон с Устава и като членове на Българския туристически съюз ставаме редовни членове. Затова ще се наложи и промяна в нашия Устав, което ще обсъдим в следващата точка.

Г-н ЯСЕН ДОЛЧИНКОВ: Беше ми много любопитен смисълът на точката. Доколкото разбрах, за да стопанисваме този имот, Дружеството трябва да бъде в обществена полза, защото има възможност имотът да му се предостави или общината, или Българския туристически съюз.

Друг въпрос: мисля, че имаше някаква особеност, някакво различие в собствеността, когато едно юридическо лице е в частна полза и когато е в обществена полза. Какъв ще е статутът на този хотел?

Г-н ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ: Дружеството е собственик. Проблемът е при ликвидация и когато сме в обществена полза това рефлектира върху това къде ще премине собствеността на дружеството при евентуална ликвидация.

Г-жа ИЛИЯНА ПЕТРОВА: Двете точки касаят един и същ проблем. Предлагам да обсъдим тези промени в Устава – по точка 5 от дневния ред, и тогава да вземем решение по двете точки. Който е съгласен да проведем обсъждане по двете точки, моля да гласува.

Предложението беше прието с 45 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 5.

Г-н КРАСИМИР ИВАНОВ: Промените са следните:

В чл. 2, ал. 2 било следното: По смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Сдружението ТД „Трапезица-1902” гр. Велико Търново.

Член 2, алинея 2 става: По смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Сдружението ТД „Трапезица-1902” се определя като организация, която ще работи в общественополезна дейност.

Член 8, ал. 2 и ал. 3 – било:

Алинея 2. При ликвидация останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание. Ако такова решение не е взето до прекратяване на Сдружението, то се взима от ликвидатора.

Алинея 3. Ако не съществуват лица по член 8, ал. 2, или ако те не са определяеми, имуществото на Сдружението преминава върху общината по неговото местоседалище. Общината е длъжна, съгласно член 15, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, да използва това имущество за дейност, възможно най-близка до целта на съюза.

Член 8, ал. 2 и ал. 3 стават:

Алинея 2: При ликвидация останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя съгласно решение на Общото събрание.

Алинея 3: При липса на решение по алинея 2 останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя в полза на Българския туристически съюз – София.

Член 9, ал. 2 било:

Членовете могат да бъдат:

2.1. Физически лица;

2.2. Юридически лица;

2.3. Почетни членове.

Член 9, ал. 2 става:

Членовете могат да бъдат:

2.1. Физически лица, организирани в клубовете на ТД „Трапезица 1902”;

2.2. Юридически лица;

2.3. Почетни членове.

Член 13, ал. 1, т. 1 било:

Алинея 1. Членството се прекратява:

1. По всяко време чрез писмена декларация до Управителния съвет от физическите лица и представляващия юридическото лице. Членският внос за текущата календарна година трябва при всички случаи да се плати.

Чл. 13, ал. 1, т. 1 става:

Алинея 1. Членството се прекратява:

•  По всяко време чрез писмена декларация до Управителния съвет на съответния клуб, потвърдена от управителния съвет на Дружеството от физическите лица и представляващия юридическото лице. Членският внос за текущата календарна година трябва при всички случаи да се плати.

Член 17, ал. 6 било:

Алинея 6. Поканата се публикува в местен ежедневник, в уебсайта на Дружеството и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден.

Член 17, ал. 6 става:

Алинея 6. Поканата се публикува в уебсайта на Дружеството и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Дружеството, най-малко един месец преди насрочения ден.

Нов член 25

Член 25. Финансов одит

Алинея 1. Годишният финансов отчет на сдружението подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

Мога да обясня целесъобразността на промените. Те се правят първо с оглед евентуалните бъдещи взаимоотношения с БТС и възможността да кандидатстваме по международни прояви. Това се прави и във връзка с водените дела. Промяната, свързана с ликвидацията се прави пак поради направените промени. По сега действащия Устав собствеността може да отиде в общината. Смятаме, че е целесъобразно тя да отиде в най-близката до нас организация – Българския туристически съюз. Промяната за физическите лица е по решение на Управителния съвет, тъй като има клубове, които не са регистрирани като юридически лица. За да вземат легитимни решения, се потвърждава решението. Членовете са физически лица, юридически лица и почетни членове. Това е целесъобразно да стане. Прекратяване на членството. То ще се потвърди от Управителния съвет на Дружеството, което е редно да стане. Обявата за покана за свикване на Общо събрание. Първоначално тя се е обнародваше в „Държавен вестник”, което е една сложна процедура. За да се облекчи процедурата, предлагаме поканата да се обяви в уебсайта на Дружеството и на подходящо място. За новия член 25 – за финансовия отчет. Той се въвежда във връзка с промените, извършени в Закона. Там е дадена възможност при определени условия да се прави съответна проверка. ПАСКАЛ ПАСКАЛЕВ: Промените са съобразени с различните промени в законодателството досега.

С 44 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма събранието прие

Р Е Ш Е Н И Е № 6:

Събранието приема предложенията за промяна в дейността на Дружеството от частна в общественополезна дейност.